TA-elektronikk_logo-roed
VELG TRYGT - BRUK FAGFOLK - SPØR OSS!
Kontakt
Kontaktside
Nedlasting
Nedlasting
teamviewer-logo
Fjernhjelp

Vi har avdeling i Sandnes og Oslo

Leverandør av vekter, etikettskrivere, etiketter, plastkortskrivere og strekkodeutstyr

Se våre produkter »
Produkter

Standardvilkår for kjøp fra TA Elektronikk AS

1. Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra TA Elektronikk AS.
Selger er TA Elektronikk AS, heretter omtalt som oss eller vi.
Kjøper er bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, omtalt som du, deg, dere. Vi selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Vi forbeholder oss retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke anses som forsvarlig.
For å utføre kjøp hos oss må dere akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.


2. Bestillings- og avtaleprosess

Alle oppgaver og data som finnes i på vår hjemmeside, produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Vi vil sende en ordrebekreftelse når bestillingen er foretatt, og det er deres oppgave å se gjennom at denne er iht. bestilling og rapportere tilbake snarest dersom det oppdages feil.


3. Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva., miljøgebyr og ex-works vårt lager. Alle ekspederte ordre vil bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt, med mindre annet er spesifikt avtalt.
Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra oss, vil vi ensidig kunne slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.


4. Betaling og morarenter

Betaling skjer vanligvis med faktura. Betingelser fastsettes for hver enkelt kunde. I noen tilfeller vil vi be om forskuddsbetaling, enten via. faktura/bank eller direktebetaling med kort. Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Faktura utstedes normalt sett når varene blir sendt fra oss eller gjort tilgjengelige for opphenting på vår adresse. Ordre kan bli delfakturert dersom det forekommer dellevering av varene som er bestilt.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et administrasjonsgebyr + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


5. Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.


6. Reklamasjon og garanti

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf. Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi oss beskjed om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig via e-post.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med oss, dekkes ikke disse utgiftene av oss, samt vi kan avvise garanti og/eller mulighet for reklamasjon.
Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av oss. Dere plikter å sende varen forsvarlig tilbake til selger ved reklamasjon.


7. Retur

Retur av varer kan kun skje etter avtale med oss. Kunden dekker selv fraktkostnader for retur og vil bli belastet returgebyr tilsvarende 15 % av varenes kjøpsverdi, dog minst kr 200,- eks. mva. Retur av varer forutsetter at varene er returnert i samme stand som ved levering, i salgbar stand og i original emballasje. Alle kostnader med hensyn til frakt til og fra oss, samt til og fra våre leverandører tilkommer. Spesialproduserte varer og varer som normalt lagerføres hos oss eller vår leverandør vil ikke kunne returneres.


8. Erstatningsansvar

Vi fraskriver oss ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse.


9. Salgspant

Vi har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 og paragraf 3-22 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med vår eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.


10. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos oss, er ansvarlig for betaling av de ytelser vi leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av deres tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra vår side.


11. Ekstraordinære forhold

Vi er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.
Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.


12. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


13. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


14. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning våre betingelser, samt tvister som ellers angår handel med oss, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Jæren tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.


15. Retningslinjer for personvern

Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger på våre hjemmesider.